Vanwege de corona-maatregelen worden alle inschrijvingen uitgesteld tot en met 3 mei.

Indien u uw kind wilt inschrijven, kan u de digitale documenten alvast aanvragen via mail (rodenbachschool@hove.be).

 

Broers en/of zussen (van kinderen op school) en kinderen van personeel krijgen voorrang en kunnen inschrijven vanaf maandag 3 februari 2020.  Andere kinderen kunnen vanaf maandag 2 maart tot en met 31 maart 2020 ingeschreven worden.

 

Wordt uw kleuter 2,5 jaar in schooljaar 2019-2020, dan kan u hem/ haar komen inschrijven na telefonische afspraak op het nummer 03 455 26 34.

 

We gebruiken een inschrijvingsregister waarin de volgorde telt.

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende jaar én ten minste aan één van volgende voorwaarden voldoen:

  • Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuterschool en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;
  • Voldoen aan een proef (taaltest) die de kennis va het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waar de school een beleidscontract mee afgesloten heeft, zal de proef afnemen en de resultaten aan de school meedelen;
  • Beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Weetje:

Er wordt niet langer over de oprichting van een zomerklas gesproken, wel over de inrichting van instapuren. Wanneer ons kleuteraantal de telling van 1 februari van vorig schooljaar overschrijdt, kan voor elke nieuw ingeschreven leerling 1 lestijd extra worden georganiseerd.