Levensbeschouwelijke Vakken

Vanaf dat uw kind naar het eerste leerjaar gaat, kiest u tussen een van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Die keuze kunt u bij het begin van elk schooljaar wijzigen. U vraagt dan vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulier aan de directie. Als u er, op basis van uw religieuze of morele overtuiging , bezwaar tegen hebt dat de leerling een van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer volgt, kunt u een vrijstelling aanvragen.

 

Wat is Zedenleer?

In de cursus zedenleer tracht men een morele vorming te bieden waarbij actief leren centraal staat. Door allerlei activiteiten tracht men de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren, iets zelf te laten aanvoelen. Dialoog en gesprek helpen de leerlingen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag. Zij leren zich te verantwoorden en zelf oplossingen te zoeken.

In de lessen komt het vrij onderzoek dan ook voortdurend aan bod opdat de leerlingen zouden leren een eigen mening te vormen, onafhankelijk van dogma’s. Vrijheid van denken is voortdurend aanwezig in de lessen Zedenleer.

Goed en slecht gedrag wordt bespreekbaar. De leerlingen durven ook hun negatieve gedragingen te uiten zonder onmiddellijk het gevoel te krijgen veroordeeld te worden. Hun zelfkennis en het aanvaarden van zichzelf versterken dan ook het zelfvertrouwen. 

Hoe?

Het ‘aan den lijve’ ervaren van situaties, gevoelens en groei dus naar een duidelijke levenshouding wordt in de hand gewerkt door o.a verschillende gespreksvormen, rollenspellen, poppenkast, verhalen, spel…

 

Door middel van groepswerk leren de leerlingen samenwerken, taken verdelen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Thema’s

Elk thema komt aan bod. Alle onderdelen worden jaarlijks behandeld. Het aanbod wijzigt soms in functie van concrete situaties of gebeurtenissen:

 • Wie ben ik? Wie ben jij? (gevoelens, een mening uiten, vrijheid van gedachte, levensbeschouwing, dit ben ik)
 • Ik wil groeien (gezondheid, armoede, wonen en leefomgeving mens en natuur/milieu, mens en dier, vriendschap, ik naar de anderen)
 • Wees creatief (onderwijs, zintuigen, media, reclame en propaganda; vrije tijd, sport, jongerencultuur)
 • Elk kind is mijn kind (gezin en familie, ouders en grootouders, kind en scheiding, verdriet, dood, geld, ik naar de groep)
 • Mooi anders, leven zonder vooroordeel (normaal is anders, eigen cultuur, gehandicapte kinderen, jongens en meisjes op gelijke voet; omgaan met vooroordelen en discriminatie)
 • Waag het niet …of (kinderarbeid, straatkinderen, kinderen en verslavend gedrag, pesten, kindermishandeling, werken aan weerbaarheid)
 • Ik wil vrede (vredeseducatie, omgaan met macht en onmacht agressie, kindvluchtelingen, kinderen in oorlogssituaties, training van sociale competenties)
 • Alle kinderen hebben rechten (recht op privacy, regels en afspraken, democratie beleven)

Hebt U nog vragen? U bent steeds op school welkom voor meer informatie, groeten, juf Julie.

 

Wat is rooms-katholieke godsdienst?

De godsdienstlessen zijn een dynamisch gebeuren dat de identiteitsvorming van de kinderen stimuleert, meer bepaald de groei en de verdieping op levensbeschouwelijk en religieus vlak. Dit gebeurt in een communicatieproces, waarin leerlingen en leerkracht hun inbreng hebben, vertrekkend vanuit het bewustzijn van de actuele levensbeschouwelijke verscheidenheid en in confrontatie met wat christenen het ‘Woord van God’ noemen. Uiteraard houdt dit een verkenning van de christelijke godsdienst in.

Tijdens de lessen rooms-katholieke godsdienst volgen wij het leerplan rooms-katholieke godsdienst waarbij de kinderen het vak rooms-katholieke godsdienst leren kennen. Het vak r.-k. godsdienst en de godsdienstige benadering van de werkelijkheid wil kinderen helpen om te groeien als mens en te bouwen aan een eigen identiteit. De leerkracht wekt de aandacht van de kinderen voor vragen en gebeurtenissen in hun leven en in de wereld. Zo willen de godsdienstlessen voor de kinderen een appèl zijn, om zelf te groeien naar een eigen en verantwoorde beslissing inzake geloven en leven.

Hoe?

We werken tijdens de lessen r.-k. godsdienst met verschillende werkvormen. Zo spelen de kinderen rollenspelen, luisteren ze naar verhalen, verschillende gespreksvormen, groepswerk, knutselen,…. Door middel van groepswerk leren de leerlingen samenwerken, taken verdelen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Thema’s

De doelen zijn opgesplitst per graad. De doelen over het liturgisch en pastoraal jaar en over de verhalen van Jezus komen elk jaar terug, deze worden elk jaar steeds meer uitgediept.

Vb.: Doelen eerste graad:

 • Mag ik zijn wie ik ben? (onthaal, vertrouwen vs wantrouwen)
 • Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden, maar ik kan niet alles grenzen en werkelijkheidsbesef. (mogelijkheden versus beperkingen)
 • Ik voel me vandaag zo… (verbonden met zichzelf)
 • Dragen en gedragen worden (verbonden met de anderen)
 • Geboorte en groei (verbonden met de gemeenschap)
 • Op verkenning in de natuur (verbonden met natuur en cultuur)
 • Water (symboliek, geloofstaal, rituelen)
 • Brood, tafel, maaltijd houden (eerste communie)
 • Liturgisch en pastoraal jaar (Kerstmis, Advent, Pasen, Veertigdagentijd,….)
 • Verhalenreeks uit de Bijbel/verhalen over Jezus (Verhalen over Jezus)
 • Ik wil het goede doen (groeien in goed en kwaad)

Hebt U nog vragen? U bent steeds op school welkom. Vriendelijke groeten, juf Evi

 

Wat is Protestantse godsdienst?

Het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs wil kinderen en jongeren helpen bij hun groei naar volwassenheid, hun identiteitsontwikkeling en maatschappelijk functioneren en het vinden van antwoorden op levens- en zingevingsvragen. De grondslag van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) is de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God.

 

Wat is islamitische godsdienst?

In de islamitische godsdienstles gaan we op avontuur door de Koran. De leerlingen gaan ontdekken wat Islam is. Hiervoor gebruiken we de boeken ‘Noer', aangevuld met ander materiaal. De Noer boeken werken in thema’s: geloofsleer, aanbidding, het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de Koran, zedelijkheid, godsdienst en cultuur.

We werken opbouwend, de centrale thema’s worden elk jaar opnieuw toegelicht maar vanuit een ander perspectief zodat de leerlingen meer inzicht verwerven.

We leren hoe we de Islam moeten praktiseren in ons dagelijks leven. Daarnaast leren de leerlingen wat onze plichten t.o.v  Allah (God ) zijn. We leren over het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) die een voorbeeld is voor ons en we leren ook over andere profeten.

Samen zorgen we ook voor een positieve levenshouding en voorbeeldig gedrag. We leren hoe we als Moslim in vrede kunnen leven met andere mensen ook al verschillen we van elkaar . De grote feestdagen of speciale periodes in ons geloof komen vanzelfsprekend ook aan bod.

De kinderen krijgen in de Islam lessen een stevige islamitische basis, aangepast aan hun leefwereld en hun ontwikkeling. Er is aandacht voor de specifieke mogelijkheden van het kind. Dit alles in afwisselende lessen waarin creativiteit, verhalen, educatieve spelletjes, groepswerk en knutselen ruim aan bod komen.

Door middel van groepswerken leren de leerlingen samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Hebt U nog vragen? U bent steeds op school welkom. Vriendelijke groeten, juf Mina.