Sinds 1 september 1998 moet elke school voor kleuter- of lager onderwijs een schoolreglement hebben. Dat document regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt dus mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.

 

Het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota, worden door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders, die ter instemming ondertekenen.

Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.

 

Hieronder kan u het schoolreglement, de afsprakennota en infobrochure downloaden:

 

Het is ook mogelijk een gedrukt exemplaar te bekomen op het secretariaat.

Download
infobrochure.pdf
Adobe Acrobat document 1.8 MB
Download
Afsprakennota.pdf
Adobe Acrobat document 100.6 KB
Download
SCHOOLREGLEMENT2015-2016.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB