Pagina afdrukken

Schoolreglement en afsprakenplan

Sinds 1 september 1998 moet elke school voor kleuter- of lager onderwijs een schoolreglement hebben. Dat document regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt dus mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.

Het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota, worden door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging overhandigd aan de ouders, die ter instemming ondertekenen.

Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.

Hieronder kan u het schoolreglement, de afsprakennota en infobrochure downloaden:

Het is ook mogelijk een gedrukt exemplaar te bekomen op het secretariaat.

 

Om de PDF files te lezen heb je het gratis programma Adobe Reader nodig.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/informatie/praktische-info/schoolreglement-en-afsprakenplan/