Pagina afdrukken

Praktische info

Op deze pagina’s vindt u allerhande informatie over het gezondheidsbeleid, het pestactieplan, het Schoolreglement en afsprakenplan, de maximumfactuur en de nota medicatie.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.rodenbachschool.be/hove/informatie/praktische-info/

Gezondheidsbeleid

Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. Het is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebreken. Gezondheidseducatie wil kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen om ongezonde leefgewoonten en gedragingen te veranderen en gezonde leefgewoonten te ondersteunen en te stimuleren. Het is uiteindelijk de bedoeling dat leerlingen, leerkrachten …

Bekijk pagina »

Pestactieplan

Slachtoffers van pesten hebben het in de school erg moeilijk. Angst, verdriet en eenzaamheid zijn voor hen terugkerende dagelijkse gevoelens. Soms wordt het voor hen onhoudbaar, worden kinderen depressief, ziek, … Als ouder wil je dat jouw kind dit nooit overkomt. Toch is het evenmin een pretje als je hoort dat je kind een pestkop is. …

Bekijk pagina »

Schoolreglement en afsprakenplan

Sinds 1 september 1998 moet elke school voor kleuter- of lager onderwijs een schoolreglement hebben. Dat document regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt dus mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen. Het schoolreglement, met inbegrip van het pedagogisch project en de afsprakennota, …

Bekijk pagina »

CLB begeleiding

Kleuterschool: Al onze kleuters worden medisch onderzocht door een team van het CLB-Mortsel. Ook voor de begeleiding van leerproblemen kan men op het CLB-team beroep doen. Contacteer de kleuterjuf voor meer informatie. Lagere school: De leerlingen van het eerste leerjaar worden getest in het begin van het schooljaar op lees- en rekenrijpheid. De leerlingen van …

Bekijk pagina »

Educatieve uitstappen

De school tracht haar leerlingen liefde bij te brengen voor de natuur en oog te hebben voor de omgeving. Daarom worden er geregeld didactische uitstappen georganiseerd zoals o.a.: – De kinderboerderij – Het park en de poelen – Het Mechels Broek – Antwerpen – Het Verdronken Land van Saeftinghe – Waterzuiveringsstation – Hidrodoe Herentals – …

Bekijk pagina »

Schooltoelagen

Gezinnen kunnen ook schooltoelagen aanvragen voor kinderen die in de kleuterschool of lagere school zitten! Indien u denkt in aanmerking te komen voor zo’n schooltoelage, kan u een aanvraag indienen of informatie vinden op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen. Ook op de gemeente kan u terecht voor inlichtingen (sociale dienst van het OCMW). Andere mogelijkheden zijn: Bij de provincie: …

Bekijk pagina »

Maximumfactuur

De bedragen van de maximumfactuur zijn geïndexeerd. Enkel het bedrag voor de meerdaagse extra-murosactiviteiten werd gewijzigd. Een overzicht van de geïndexeerde bedragen voor het schooljaar 2017-2018 vind je hieronder:  Voor het kleuteronderwijs: 45 euro  Voor het lager onderwijs: 85 euro Als er nog kosten buiten deze maximumfacturen vallen, moeten de scholen deze bekendmaken bij het begin …

Bekijk pagina »

Nota Medicatie

Indien je zoon of dochter medicatie moet nemen tijdens de schooluren, moet je hiervan de school op de hoogte brengen. Download onderstaand formulier ‘Nota Medicatie’, vul het blad in en geef het af aan de klastitularis of op het secretariaat.  → Invulformulier ‘Nota Medicatie’  Belangrijk: De leerkrachten van de school zijn wettelijk niet bevoegd om medicatie te geven. Dit blijft …

Bekijk pagina »